تعرفه ها و بهای خدمات شهرداری تهران

صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری تهران

معاملات شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه

مدیران و کارکنان شهرداری تهران

اطلاعات پرونده های شهرسازی شهر تهران

اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان

اطلاعات دریافت کنندگان سهمیه طرح ترافیک